REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „3+”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji ” 3+”  jest  firma Sylver Rocket Studio, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP  7352619452, REGON  388801713, adres do korespondencji elektronicznej: info@sylwiajaskierska.com, telefon: +48 883780433

2. Promocja prowadzona jest do dowołania

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.sylwiajaskierska.com

Warunki i zasady udziału w promocji:
1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 40% na zakup najtańszego produktu umieszonego w koszyku przy zakupie trzech lub więcej produktów. Wartość rabatu zostanie naliczona dla promocyjnych produktów znajdujących się w koszyku.
2. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
3. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
4. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, nastąpi przeliczenie koszyka oraz odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji.
5. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.sylwiajaskierska.com

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.sylwiajaskierska.com